اجرای اسفالت توپکا و بیندر با کیفیت ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت اجرای اسفالت توپکا و بیندر دی ماه ۹۶

۱- اجرای اسفالت توپکا به ازای هر سانت در مترمربع  ۴۳۰۰ تومان

۲- اجرای اسفالت بیندر به ازای هر سانت در مترمربع  ۳۹۰۰ تومان

اسفالت مورد استفاده دارای بهترین کیفیت و قیر می باشد

بازدید و مشاوره رایگان در پروژه ها و کارهای شما

تلفن  تماس : ۷۷۳۸۴۰۸۱ – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳