بایگانی روزانه: مرداد ۱۷, ۱۳۹۶

قیمت اسفالت خیابان و محوطه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت اجرای  اسفالت محوطه ، قیمت اجرای اسفالت خیابان ، قیمت اجرای اسفالت پارکینگ

…………………………………………………………………………………

۱- قیمت اجرای اسفالت توپکا   هر متر مربع به ضخامت  یک  سانتیمتر    ۳۷۰۰ تومان

۲ – قیمت اجرای اسفالت مکانیزه هر مترمربع به ضخامت  یک سانتیمتر   ۴۰۰۰ تومان

۳- قیمت اجرای اسفالت بیندر هر متر مربع به ضخامت   یک  سانتیمتر    ۳۵۰۰ تومان

۴ – قیمت اجرای اسفالت مکانیزه هر مترمربع به ضخامت  یک سانتیمتر   ۳۸۰۰ تومان

                           مشاوره و بازدید رایگان در تهران و حومه 

                   ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۳۵۴۴۶۴ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳