قیروگونی

قیمت قیروگونی مرداد ماه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت قیر و گونی چتایی درجه ۱و۲و۳

……………………………………………………………

۱ – اجرای قیرگونی سه لایه قیر و یک لایه گونی  ۱۱.۰۰۰ تومان

۲ – اجرای قیرگونی چهار لایه قیر و دولایه گونی  ۱۶.۰۰۰ تومان

۳ – گونی چتایی هر یارد ۲۵۰۰ تومان

۴ – قیر شل هر بشکه ۱۹۰.۰۰۰ تومان

۵ – قیر مخلوط هر بشکه ۲۰۰.۰۰۰ تومان

               تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳