برچسب: سفالت

قیمت آسفالت

قیمت پخش آسفالت تنی و مترمربع ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت پخش آسفالت خیابانی تنی و مترمربع ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳ ۱- قیمت پخش آسفالت به ازای یک سانت در هر مترمربع         ۳۷۰۰ تومان ۲- قیمت پخش آسفالت                          به هر تن …